Valyuta mübadiləsi
23.02.2018
USD
EUR
GBP
RUR
alış
(nağd)
1.6900
2.0287
2.3311
0.0290
satış
(nağd)
1.7055
2.1100
2.4211
0.0310
alış
(nağdsız)
1.6825
2.0212
2.3240
0.0289
satış
(nağdsız)
1.7035
2.1040
2.4161
0.0309
Rekvizitlər
AR MB tərəfindən verilmiş 252 nömrəli lisenziya

Hüquqi şəxslər və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üçün tariflər:

Sıra
sayı

Xidmət  növü

Tarif dərəcəsi

1.

Milli valyutada aparılan əməliyyatlar

 

1.1

Cari hesabın açılması

20 AZN

1.2

Cari hesabın aparılması

razılaşmaya əsasən

1.3

İkinci cari hesabın açılması

10 AZN

1.4

Ssuda hesabın açılması/aparılması

pulsuz

1.5

Depozit hesabın açılması/aparılması

pulsuz

1.6

Cari hesabdan çıxarışların verilməsi

pulsuz

1.7

Cari hesabdan aylıq təkrar çıxarışların surətlərinin verilməsi

5 AZN

1.8

Cari hesabdan nağd vəsaitin çıxarılması

min.0.7%

1.8a

Cari hesaba nağd vəsaitin mədaxili

 

 

Gün ərzində cari hesaba nağd vəsaitin kağız əskinasla mədaxili

pulsuz

 

Gün ərzində cari hesaba nağd vəsaitin 50 AZN-dək qəpiklə mədaxili

pulsuz

 

Gün ərzində cari hesaba nağd vəsaitin 50 AZN-dən artıq məbləğdə qəpiklə mədaxili

 

min.2%

1.9

Pensiya müavinət və digər sosial  ödənişlər üzrə xidmətlər

pulsuz

1.10

Gün ərzində müştəri tərəfindən banka təhvil verilən nağd vəsait geri alındıqda

min.0.20%

1.11

Mənzil-kommunal rabitə haqqı ödənişlər üzrə xidmətlər

pulsuz

1.12

Köçürmələr

  0.1% bir sənəd üçün(min 1AZN maks. razılaşma əsasən 250 AZN aşağı olmamaq şərtilə )

1.13

Köçürmə rekvizitlərinin dəyişdirilməsi

10  AZN

1.14

Köçürmələr

0.1 %  bir sənəd üçün (min. - 0,6 AZN  maks. razılaşmaya əsasən 60 AZN aşağı olmamaq şərti ilə)

1.15

Köçürmənin axtarılması

10 AZN

1.15

Digər ödənişlər (vergilər, rüsumlar və s. )

Razılaşmaya əsasən

  2.

Sərbəst dönərli valyutada aparılan əməliyyatlar

 

2.1

Cari hesabın açılması

 20 AZN

2.2

Cari hesabın aparılması

  razılaşmaya əsasən

2.3

İkinci cari heasbın açılması

 10 AZN

2.4

Ssuda hesabın açılması/aparılması

pulsuz

2.5

Əmanət hesabın açılması/aparılması

pulsuz

2.6

Cari hesabdan çıxarışların verilməsi

pulsuz

2.7

Cari hesabdan  təkrar çıxarışların surətlərinin verilməsi

2 AZN

2.8

Cari hesabdan nağd vəsaitin çıxarılması

min. 0.8 %

2.9

Cari hesabın bərpası

 (xidmət haqqı göstərilməyib)

2.10

Gün ərzində müştəri tərəfindən banka təhvil verilən nağd vəsait geri alındıqda

 min. 0.20 %

2.11

Konvertasiya əməliyyatları (nağdsız)

konvertasiya olunan məbləğin 0.6 %

2.12

Bankın müxbir hesabları vasitəsilə icra olunan köçürmələr:
- Respublikadaxili  köçürmələr
- Beynəlxalq köçürmələr

 

0.1%(min.USD10 maks.USD50)
0.3%(min.USD 25 maks.USD 450)

2.13

Bankdaxili müştərilərin hesabına köçürmələr

razılaşmaya əsasən

2.14

Beynəlxalq köçürmələrin rekvizitlərinin dəyişdirilməsi, avizolanması, ləğvi

USD 50

2.15

İcra olunmuş beynəlxalq  köçürmələnin axtarılması
- 3 aya qədər
- 3 aydan 6 aya qədər
- 6 aydan 1 ilə qədər
- 1 ildən yuxarı

 

USD 50
USD100
USD150
razılaşmaya əsasən (min.150 USD )

3.

Sənədli əməliyyatlar

 

3.1

Akkreditivlər

 

3.2

Akkreditivin açılması

0.2%(min.USD 50, maks.USD 3000)

3.3

Akkreditivin avizolanması

0.1 %(min.USD 50, maks.USD 150)

3.4

Bank tərəfidən akkreditivin təsdiqi

razılaşmaya əsasən (ayda min. 0.2% min. USD 100)

3.5

Sənədin qəbulu və yoxlanması

0.1 %(min.USD 100, maks.USD 500)

3.6

Ödəniş

0.1 % (min.USD 100, maks.USD 350)

3.7

Akkreditivin məbləğinin dəyişdirilməsi

USD100

3.8

Transferable akkreditiv üzrə köçürmə

razılaşmaya əsasən (ayda min. 0.1% min. USD 50)

3.9

Akkreditivin ləğvi (qarşılıqlı razılıq olduqda)

USD100

3.10

Akkreditiv şərtlərinin  dəyişdirilməsi

USD100

3.11

Sənədlərin ödənişsiz  qaytarılması

USD100

3.12

Akkreditiv şərtlərinin dəyişdirilməsinin avizolunması

USD 50

3.13

Poçt xərcləri

min.USD50 (bir göndəriş üzrə) poçt təşkilatının tarifinə uyğun)

3.14

Kredit xəttinin hesabına açılmış akkreditivlər üzrə yuxarıdakı tarifləri nəzərə almaqla

razılaşmaya əsasən

4.

İnkasso

 

4.1

Sənədin inkasso üçün qəbulu

0.1 %(min.USD 50 maks.USD 100)

4.2

Ödəniş

0.1 %(min.USD 20 maks.USD 250)

5.

Qarantiyalar

 

5.1

Örtüklü qarantiyaların açılması

Illik 2.5% (min.50 AZN)

5.2

Örtüksüz qarantiyalrın  açılması

Illik 5% (min.50 AZN)

5.3

Tenderdə iştirak üçun qarantiyaların açılması.
Kontraktın məbləğindən asılı olaraq:
(Xarici valyutada göstərilən məbləğin həmin valyutada ekvivalenti)

100000AZN-dək - 50 AZN
500000AZN-dək - 100 AZN
1000000AZN-dək - 200 AZN
2000000AZN-dək - 300 AZN
2000000AZN-dən - 500 AZN

5.4

Qarantiya şərtlərinin dəyişdirilməsi

50 AZN

5.5

Beynəlxalq qarantiyanın avizolunması

0.1 %(min.USD 50 maks.USD 150)

5.6

Beynəlxalq qarantiyada  dəyişiklərin avizolunması

USD 50

5.7

Kredit xəttinin hesabına açılmış qarantiyalar üzrə yuxadıkı tariflər nəzərə alınaraq

razılaşmaya əsasən

6.

Digər  əməliyyatlar

 

6.1

Bank çeklərinin inkasso üçün qəbul edilməsi

10 AZN

6.2

İnkasso  üçün qəbul edilmiş Bank çeklərinin yoxlandıqdan sonra ödənilməsi

2% (min.50USD)+ poçt və xarici bankın komissiyon xidməti

6.3

Nağd vəsaitin inkassasiyası

razılaşmaya əsasən (min.USD100 )

6.4

Xarici ticarət əməliyyatları üzrə məsləhət xidməti

razılaşmaya əsasən ( min.USD 100)

6.5

Bank çek kitabçalarının verilməsi ( ƏDV-siz)

razılaşmaya əsasən

6.6

Təsdiqedici sənədin verilməsi

10 AZN

6.7

Auditor sorğuları (hesab qalığının təsdiqi, hesab üzrə dövriyyə və s.)

USD 10

6.8

Bankda nəzarət və treyninqin keçirilməsi

razılaşmaya əsasən

6.9

Bağlanmış hesabların ƏS-də saxlamaq haqqı

ayda 1AZN

© 2015 NaxcivanBank ASC