Daxili Komitələr

BANK HAQQINDA

Daxili Komitələr

Risklərin İdarə Edilməsi Komitəsi

Risklərin idarə edilməsi siyasətinin və metodologiyalarının hazırlanması və Müşahidə Şurasının təsdiqinə təqdim olunması;

Bankın biznesində olan bütün risklərin müəyyən olunması, qiymətləndirilməsi və sığortalanması qaydalarının hazırlanması və Müşahidə Şurasına təqdim olunması;

Risklərin və onlara nəzarət üsullarının müəyyənləşdirməsi və müvafiq xəritənin tərtib edilməsi.

Risk təhlükəsi olan sahələr üzrə limitlərin müəyyən edilməsi;

Bankın aktiv və öhdəlikləri üzrə vəsaitlərin bölüşdürülməsi.

Bankın vəsaitlərinin səmərəli istifadəsinin təmin edilməsi məqsədi ilə kreditləşdirmə və maliyyələşdirmə sxemlərinin təsdiq edilməsı.

Sədr / Müşahidə Şurasının üzvü

Üzv / İdarə Heyətinin sədr müavini

Üzv / İdarə Heyətinin üzvü, Maliyyə Menecmenti Departamentinin direktoru

Üzv / Əməliyyat Departamentinin direktoru

Üzv / İnformasiya Texnologiyaları şöbəsinin rəisi

Səsvermə hüququ olmayan üzv / Audit Komitəsinin sədri

Mükafatlandırma Komitəsi

Bankın uzunmüddətli fəaliyyət nəticələrinə əsaslanan və strateji hədəflərə nail olmasına yönəldilmişaşağıdakı vəzifələri əhatə edən mükafatlandırma siyasətinin müəyyənləşdirilməsi və təsdiq üçünMüşahidə Şurasına təqdim etmək:

İdarə Heyətinin üzvlərinə - bankın ümumi fəaliyyətinin nəticələrinə görə;

Struktur bölmələrin rəhbərlərinə və digər əməkdaşlara - onların gəlir gətirilməsinə yönəlmiş risk-əsaslıfəaliyyətlərinin nəticələrinə görə;

Risklərin idarə edilməsi və nəzarət funksiyasını həyata keçirən struktur bölmələrin rəhbərləri vəəməkdaşlarına - nəzarətin həyata keçirilməsinin effektivliyinə görə.

Mükafatlandırma siyasətinin bankın mənafeyinə zidd olmamasının təmin edilməsi və bank tərəfindənüzərinə uzunmüddətli risklərin götürülməsi hesabına qısamüddətli perspektivdə gəlir əldə edilməsinəyol verməməsi;

Mükafatlandırma siyasətinin tətbiqi ilə bağlı daxili prosedurların hazırlanması və bu prosedurlarınbankın risklərin idarə edilməsi qaydalarına uyğunluğunun təmin edilməsi;

Mükafatlandırma prosesinə nəzarətin həyata keçirilməsi, o cümlədən ən azı ildə bir dəfə Riskləriidarəetmə komitəsi ilə birgə mükafatlandırma sisteminin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi;

Mükafatlandırmanın həcmi barədə Müşahidə Şurasına təkliflərin verilməsi.

Sədr / Müşahidə Şurasının üzvü

Üzv / Maliyyə Menecmenti Departamentinin direktor müavini

Üzv / Əməliyyat Departamentinin direktoru

Aktiv və Passivlərin İdarə Edilməsi Komitəsi

Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq edilmiş qaydalara əsasən maliyyələşdirmə, likvidlik və bazarrisklərinin idarə edilməsini həyata keçirmək;

Likvidlik və xarici valyutanın idarə edilməsi ilə bağlı normativ sənədlərə riayət edilməsininmonitorinqini həyata keçirmək və təhlil etmək;

Aktiv və passivlərin səmərəli idarə edilməsini təmin etmək;

Aktivlərin az riskli sahələrə yönəldiliməsi ilə yüksək səmərəliliyini və gəlirliliyini təmin etmək;

Bankın likvidliyinin təmin edilməsi üzrə fəaliyyət göstərmək;

Bazarın konyukturasına uyğun olaraq, faizlərin dəyişdirilməsi üzrə təklifləri Müşahidə Şurasınatəqdim etmək və onun daim təkmilləşdirilməsini təmin etmək;

Xəzinədarlığın səmərəli işləməsini təmin edən tədbirlər görmək.

Sədr / İdarə Heyətinin sədri

Üzv / İdarə Heyətinin sədr müavini

Üzv / İdarə Heyətinin üzvü, Maliyyə Menecmenti Departamentinin direktoru

Üzv / Kredit Departamentinin direktoru

Üzv / Əməliyyat Departamentinin direktoru

Kredit Komitəsi

Bankın kredit və investisiya sahəsindəki siyasətini müəyyənləşdirir və Müşahidə Şurasının təsdiqinətəqdim edir.

Kreditləşmənin daxili proseduralarını gözdən keçirir və Müşahidə Şurasının təsdiqinə təqdim edir.

Kredit portfelini diversifikasiya edir, limitləri müəyyənləşdirir;

Kredit portfelinin keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır;

Müşahidə Şurasının müəyyən etdiyi limitlər çərçivəsində kreditlər üzrə qərarlar qəbul edir və onlarırədd edir;

Öz limitindən yuxarı kreditlər üzrə sifarişlərə baxır və onlar barədə qərar qəbul etmək üçün MüşahidəŞurasına təqdimat verir;

Komitənin vəzifələrinə aid digər fəaliyyəti həyata keçirir.

Sədr / İdarə Heyətinin sədr müavini

Üzv / Kredit Departamentinin direktoru

Üzv / Maliyyə Menecmenti Departamentinin direktor müavini

İnformasiya Texnologiyaları Komitəsi

Bank ümumi strategiyasına uyğun olaraq İT strategiyasını myəyyən edir və Müşahidə Şurasınıntəsdiqinə təqdim edir;

İT strategiyasına uyğun planlar hazırlayır;

Alınmalı olan İT məhsullarını planlaşdırır və həcmini müəyyən edir;

Gələcəkdə alınacaq proqram paketlərinin zəruriliyi, mahiyyəti və xərclərin təhlilini həyata keçirir vəişə salınma grafikini müəyyən edir;

İstifadə olunacaq proqram, aparat vasitələri və kommunikasiyaların ümumi strukturunu hazırlayır;

Bankin struktur vahidləri tərəfindən hazirlanan İT üzrə funksional tələbləri təhlil edir və onların bankınbiznes strategiyasına uyğunluğunu yoxlayır və onların yerinə yetirilməsi xərclərini nəzərə almaqlaeffektivliyini qiymətləndirir;

İT təhlükəsizliyi üzrə ümumi siyasəti hazırlayır;

İT üzrə procedurların hazırlanmasını təmin edir;

İT üzrə bütün cari işlərə və onun üçün ayrılmış büdcənin yerinə yetirilməsinə nəzarət edir;

Bankda İT işinin daim təkmilləşdirilməsi üzrə təklifləri araşdırır;

İT rəhbərliyinin dəyişdirilməsi metodlarını müəyyən edir;

Öz səlahiyyəti daxilində digər vəzifələri həyata keçirir.

Sədr / İdarə Heyətinin sədr müavini

Üzv / İnformasiya Texnologiyaları şöbəsinin rəisi

Üzv / Maliyyə Menecmenti Departamentinin direktor müavini

Maliyyə xidmətləri istehlakçılarının müraciətlərinə baxılması üzrə struktur bölmənin


Struktur bölmə istehlakçıların yazılı və şifahi şəkildə ərizə ilə müraciət etmək və bu kimi hüquqlarınhəyata keçirilməsi üçün zəruri şərait yaradılmasını təmin edir;

İstehlakçıların müraciətlərinin araşdırılması məqsədilə struktur bölmə, digər aidiyyəti strukturbölmələrlə operativ məlumat mübadiləsinin aparır;

Struktur bölmənin rəhbəri istehlakçıların müraciətlərinin araşdırılması üçün yetərli səlahiyyətlərəmalikdir.

Sədr / Müşahidə Şurasının üzvü

Üzv / Kredit Departamentinin direktoru

Üzv / Əməliyyat Departamentinin direktoru

Üzv / Ödəniş kartları şöbəsinin müdiri

Strateji Plan Qrupu

Bankın Biznes Planının hazırlanmasına və icra edilməsinə öz səlahiyyəti daxilində nəzarət edir,Bankın büdcəsinin Biznes Planda müəyyən olunmuş hədəflərə uyğun tərtib olunması və effektivicrasına dair Müşahidə Şurasına rəy və təkliflər verir.

Sədr / İdarə Heyətinin sədr müavini

Üzv / İdarə Heyətinin üzvü, Maliyyə Menecmenti Departamentinin direktoru

Üzv / Kredit Departamentinin direktoru

Üzv / Əməliyyat Departamentinin direktoru

Üzv / Hüquq və Problemli kreditlər şöbəsinin müdiri

İnsan Resurslarının İdarə edilməsi komissiyası

İRİE siyasətini, proseduralarını və sistemlərini hazırlayır və İdarə Heyətinin təsdiqinə təqdim edir;

İnsan resurslarının sosial vəziyyəti, iş yükləri, iş şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə İdarə Heyətinətəkliflər verir;

İRİE sistemlərinin tətbiqi üzərində monitorinq keçirir;

Etik Davranış Qaydalarını hazırlayır və təsdiq üçün İdarə Heyətinə təqdim edir;

İRİE sahəsində, habelə komandaxili problem və münaqişələrə baxır;

İşəqəbul üzrə müsahibələri aparır;

Əməyinin qiymətləndirilməsinin nəticəsindən narazı olan işçilərin müraciətlərini araşdırır və qərarqəbul edir;

İRİE sahəsinə aid digər bütün işləri görür.

Sədr / İdarə Heyətinin sədr müavini

Üzv / İdarə Heyətinin üzvü, Maliyyə Menecmenti Departamentinin direktoru

Üzv / İnzibati-Təşkilati Departamentinin direktoru

Üzv / Hüquqşünas

Kreditlər Plastik Kartlar Onlayn Ödənişlər
Bizə yazın:
Bankın müştərisiyəm
Valyuta Məzənnələri
 • AZN
 • Yenilənib: 30.07.2020
 • Valyuta
 • Kalkulyator
 • Azərbaycan Mərkəz Bankı
 • Alış
  • Nağd
  • Nağdsız
 • Satış
  • Nağd
  • Nağdsız
 • USD
 • 1.7000
 • 1.7000
 • 1.7025
 • 1.7025
 • EUR
 • 1.9783
 • 1.9708
 • 2.0229
 • 2.0194
 • GBP
 • 2.1681
 • 2.1615
 • 2.2518
 • 2.2468
 • RUB
 • 0.0229
 • 0.0228
 • 0.0239
 • 0.0238
Bəzi filiallar üzrə fərqli məzənnələr təyin edilə bilər.